Izņemšana no reģistrācijas, sūdzības.

Reģistrētājiem, kas piedalās konferencē, ir tiesības atkāpties no dalības.
Atteikšanās jāpaziņo pa e-pastu: info@catholicmen.info

Atkāpšanās no amata 4 nedēļas (vai vairāk) pirms konferences ļauj pilnībā atmaksāt samaksāto (vai avansa) summu.
Atkāpšanās no amata 2 nedēļas (vai vairāk) pirms konferences ļauj atlīdzināt 70% no radušās maksas (vai avansa maksājumiem).
Atkāpšanās no amata uz vienu nedēļu (vai vairāk) pirms konferences ļauj maksāt 50% no radušās maksas (vai avansa maksājumiem).
Atkāpšanās no amata uz 3 dienām (vai vairāk) pirms konferences ļauj atgriezt 30% no radušās maksas (vai avansa maksājumiem).
Atkāpšanās no amata mazāk kā 3 dienas pirms konferences negarantē samaksu.
Atgriešana parasti notiek, izmantojot to pašu kanālu kā maksājums, ja vien puses nenolemj citādi.

Sūdzības jāpaziņo pa e-pastu uz info@catholicmen.info